Vịnh Hạ Long / Ha Long Bay
       
     
halong_bay_7.jpg
       
     
halong_bay_57.jpg
       
     
halong_bay_10.jpg
       
     
halong_bay_6.jpg
       
     
halong_bay_5.jpg
       
     
halong_bay_36.jpg
       
     
halong_bay_34.jpg
       
     
halong_bay_32.jpg
       
     
halong_bay_11.jpg
       
     
halong_bay_14.jpg
       
     
halong_bay_35.jpg
       
     
halong_bay_26.jpg
       
     
halong_bay_29.jpg
       
     
halong_bay_30.jpg
       
     
halong_bay_49.jpg
       
     
halong_bay_39.jpg
       
     
halong_bay_17.jpg
       
     
halong_bay_20.jpg
       
     
halong_bay_13.jpg
       
     
halong_bay_37.jpg
       
     
halong_bay_54.jpg
       
     
halong_bay_52.jpg
       
     
halong_bay_56.jpg
       
     
halong_bay_38.jpg
       
     
halong_bay_23.jpg
       
     
halong_bay_22.jpg
       
     
halong_bay_50.jpg
       
     
halong_bay_51.jpg
       
     
halong_bay_55.jpg
       
     
Vịnh Hạ Long / Ha Long Bay
       
     
Vịnh Hạ Long / Ha Long Bay

8 - 12 October 2012

halong_bay_7.jpg
       
     
halong_bay_57.jpg
       
     
halong_bay_10.jpg
       
     
halong_bay_6.jpg
       
     
halong_bay_5.jpg
       
     
halong_bay_36.jpg
       
     
halong_bay_34.jpg
       
     
halong_bay_32.jpg
       
     
halong_bay_11.jpg
       
     
halong_bay_14.jpg
       
     
halong_bay_35.jpg
       
     
halong_bay_26.jpg
       
     
halong_bay_29.jpg
       
     
halong_bay_30.jpg
       
     
halong_bay_49.jpg
       
     
halong_bay_39.jpg
       
     
halong_bay_17.jpg
       
     
halong_bay_20.jpg
       
     
halong_bay_13.jpg
       
     
halong_bay_37.jpg
       
     
halong_bay_54.jpg
       
     
halong_bay_52.jpg
       
     
halong_bay_56.jpg
       
     
halong_bay_38.jpg
       
     
halong_bay_23.jpg
       
     
halong_bay_22.jpg
       
     
halong_bay_50.jpg
       
     
halong_bay_51.jpg
       
     
halong_bay_55.jpg